راهنمای کاربران

راهنمای فروشندگان

فروشندگاه و یا کاربرانی که قصد دارند در سایت به عنوان فروشنده فعالیت کنند می توانند با استفاده از فیلم های آموزشی زیر محصولات خود را ارائه دهند.

نحوه عضویت در سایت به عنوان فروشنده قسمت اول

نحوه عضویت در سایت به عنوان فروشنده قسمت دوم

نحوه درج محصول در سایت قسمت اول

نحوه درج محصول در سایت قسمت دوم